Economische Toplocaties 2019
Special topics: 'Sociaal-economische dynamiek' en 'economische prestaties MKB'
 
Klik hier om te bestellen
(EUR 49.00 incl. BTW en verzendkosten)

Inhoud rapport
Ook dit jaar brengt Bureau Louter 'Economische Toplocaties' uit. Dit jaar bestaat het rapport uit vijf hoofdstukken:

  • Het 'special topic': de monitor sociaal-economische dynamiek. Bureau Louter heeft een nieuw instrument ontwikkeld, namelijk de 'monitor sociaal-economische dynamiek'. Daarin wordt voor de periode 2005-2018 de ontwikkeling van de sociaal-economische dynamiek voor gemeenten en regio's gevolgd aan de hand van 25 indicatoren op het gebied van demografie, economie, woningmarkt, arbeidsmarkt en welvaart. Via tien kernindicatoren (ontwikkeling inwoners, vergrijzingsgraad, demografische druk, bruto participatiegraad, netto participatiegraad, opleidingsniveau van de beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, verkoopprijzen van woningen, besteedbaar inkomen en werkgelegenheidsfunctie) is een totaalscore voor de sociaal-economische dynamiek bepaald. Naast ontwikkelingen op gemeentelijk niveau zijn ook ontwikkelingen op regionaal niveau bepaald. De monitor kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij het opstellen van een omgevingsvisie. Als voorbeeld van de resultaten voor de monitor sociaal-economische dynamiek is Delft gekozen, de vestigingsplaats van Bureau Louter.
  • Het tweede 'special topic': economische prestaties van het midden- en kleinbedrijf. Aan de hand van 26 indicatoren (het aantal ZZP'ers met een onderscheid naar economische sectoren, het aantal banen in bedrijven met 2-49 werkzame personen met een onderscheid naar economische sectoren en de toegevoegde waarde in het MKB met een onderscheid naar drie brede economische sectoren is dit jaar voor het eerst een ranglijst opgesteld van gemeenten naar hun economische prestaties in het midden- en kleinbedrijf. In het rapport wordt aan de hand van kaarten, figuren en tabellen inzicht gegeven in de gemeentelijke verschillen in economische prestaties van het MKB en de ontwikkeling daarvan in de periode 2009-2018.
  • De jaarlijkse ranglijsten van de economische prestaties. Ranglijsten zijn opgesteld voor gemeenten en regio's, met een onderscheid naar typen economische activiteiten. Tevens is bepaald hoe de economische prestaties zich hebben ontwikkeld sinds 2013, het jaar waarin de economie zich begon te herstellen en wordt ook ingegaan op lange termijn ontwikkeling (sinds 1996).
  • Ranglijsten voor de economische dynamiek. De economische prestaties wijzigen gestaag in de tijd. Daarom zijn voor regio's ook groeicijfers over de 5-jaars periodes bepaald, zowel voor de totale bedrijvigheid als voor een onderscheid naar economische sectoren.
  • Vorig jaar heeft Bureau Louter een uitvoerig onderzoek verricht naar de economische prestaties van 81 binnensteden in Nederland. De gegevens liepen destijds tot 2016. In Economische Toplocaties 2019 staat een update met gegevens tot en met 2018.

Voorbeeld Delft van Monitor Sociaal-Economische Dynamiek
In de Monitor Sociaal-Economische Dynamiek wordt de ontwikkeling van een gemeenten bepaald voor in totaal 25 indicatoren op het gebied van economie, demografie, arbeidsmarkt, woningmarkt en welvaart. De ontwikkeling wordt vergeleken met het nationaal gemiddelde, met een zorgvuldig gekozen benchmarkgroep en met een relevante regio. Aan de hand van tien kernindicatoren wordt vervolgens een totaalscore bepaald die een indicatie geeft hoe een gemeente zich ontwikkelt.
Als voorbeeld van één van de 25 indicatoren staat hier de ontwikkeling van de netto participatiegraad (het percentage van de inwoners van 15-74 jaar dat betaalde arbeid verricht), één van de tien kernindicatoren. In de Monitor Sociaal-Economische Dynamiek is een dergelijke figuur voor alle 25 indicatoren weergegeven en vindt ook een interpretatie van de resultaten plaats.


1.2.7. Netto participatiegraad (totaal)
Toelichting: Links staat de ontwikkeling van de netto participatiegraad. De benchmark bestaat uit andere middelgrote steden in de Randstad (Amersfoort, Hilversum, Haarlem, Leiden en Dordrecht). De relevante werkregio is het omliggende gebied waarmee intensieve arbeidsmarktrelaties bestaan. Rechts zijn de scores uitgedrukt als index van het nationaal gemiddelde, dat in elk jaar op één is gesteld. Weergegeven is het 3-jaars gemiddelde ('2018' is het gemiddelde van 2016, 2017 en 2018).

Hieronder staat het eindresultaat.
Totaalscore Sociaal-Economische Dynamiek

a. Rapportcijfer b. Plaats in ranglijst 355 gemeenten

Overzicht indicatoren in monitor sociaal-economische ontwikkeling

Toelichting: Geel gemarkeerd zijn kernindicatoren die meewegen bij het bepalen van de totaalscore.

Interesse om een Monitor Sociaal-Economische Dynamiek voor uw gemeente op te laten stellen?
Neem contact met ons op:
peter@bureaulouter.nl
015-2682556