Toelichting Cobouw

Gegevens
Voor de gegevens in de gemeenteprofielen is veelal gebruik gemaakt van het CBS (soms met een verdere bewerking door Bureau Louter), met uitzondering van:

 • de bouwberichten. Bron: Cobouw. Bouwberichten laten zien welke projecten in aantocht zijn op de korte, middellange en lange termijn.
 • de gemiddelde prijs woningen. Bron: Kadaster.
 • arbeidsplaatsen (totaal en voor bouwnijverheid). Bron: combinatie van gegevens van het CBS en Stichting LISA.
 • de prestaties en prognoses op het gebied van werken, wonen en ruimte. Met uitzondering van de groei van het aantal inwoners (bron: PEARL-model van het Planbureau voor de Leefomgeving) liggen hier berekeningen door Bureau Louter aan ten grondslag.
Wanneer sprake is van ontwikkelingen in de tijd, zijn deze door Bureau Louter gecorrigeerd voor gemeentelijke herindelingen. Voor alle gegevens geldt dat de meest recent beschikbare gegevens in het profiel zijn verwerkt.

Toelichting
Als voorbeeld is hier het gemeenteprofiel voor de gemeente Oss weergegeven.

Toelichting kenmerken bebouwing
Alle tien indicatoren zijn 'scheef' verdeeld: er zijn meer hoge dan lage scores. Daarom is op de oorspronkelijk scores een ' transformatie' toegepast (een zogenaamde log-transformatie) waardoor de kans op een hoge score ongeveer even groot is als op een lage score. De scores zijn vervolgens weergegeven binnen de range van de laagst scorende gemeente ('zeer laag') tot de hoogst scorende gemeente ('zeer hoog'). De scores zijn als volgt bepaald:

 • Bouwberichten per inwoner, woningen: het totaal aantal bouwberichten dat puur betrekking heeft op woningen in de jaren 2005 tot en met 2016.
 • Bouwberichten per inwoner, utiliteit: dit betreft gebouwen die veelal geen woonbestemming hebben, maar een bedrijfs- of voorzieningenfunctie. Dit is op dezelfde wijze berekend als voor de woningen; periode: 2005-2016.
 • Bouwberichten per inwoner, GWW: het aantal bouwberichten dat puur betrekking heeft op Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten in de jaren 2005 tot en met 2016.
 • Bouwberichten per inwoner, gemengd: hierbij gaat het om projecten met combinaties van gebouwtypen/soorten werken in de periode 2005 t/m 2016.
 • Nieuwe woningen, 2014/2015: het aantal nieuwe woningen in 2014 en 2015 als percentage van het totaal aantal woningen per 1-1-2014.
 • Nieuwe niet-woningen 2014/2015: idem, maar dan voor niet-woningen.
 • % woningen van voor 1906: het percentage van de woningen dat voor 1906 is gebouwd.
 • % appartementen/flats: het aandeel dat appartementen/flats innemen in het totaal aantal woningen. veelal is dit vooral in steden hoog.
 • Gemiddeld oppervlak woningen: het gemiddeld vloeroppervlak per woning.
 • Aantal recreatiewoningen: in statistieken van het CBS (gebaseerd op BAG: de Basisadministratie Adressen en Gebouwen) staat de gebruikersfunctie 'logies' (hier aangeduid als ' recreatiewoningen') onder 'niet-gebouwen'. Met 'aantal recreatiewoningen' is het aandeel bepaald dat logies/recreatiewoningen innemen in het totaal aantal niet-woningen. Dit geeft een indicatie van de mate waarin een gemeente een functie in de sfeer van toerisme & recreatie vervult.

Toelichting prestaties en prognoses
De verschillende prognoses en prestaties zijn als volgt bepaald:

 • Economische prestaties: door Bureau Louter is aan de hand van 41 indicatoren een ranglijst van gemeenten naar hun economische prestaties opgesteld. De positie op die ranglijst is vervolgens binnen het spectrum van de laagst scorende gemeente tot de hoogst scorende indicator geplaatst. De resultaten van het onderzoek van Bureau Louter verschijnen jaarlijks in Elsevier.
 • Woonaantrekkelijkheid: door Bureau Louter is aan de hand van honderd indicatoren een ranglijst van gemeenten naar hun woonaantrekkelijkheid opgesteld. De positie op die ranglijst is vervolgens binnen het spectrum van de laagst scorende gemeente tot de hoogst scorende indicator geplaatst. De resultaten van het onderzoek van Bureau Louter verschijnen jaarlijks in Elsevier.
 • Groei inwoners t/m 2025: prognose voor de procentuele groei van het aantal inwoners in de komende tien jaar. De gemeenten zijn onderverdeeld naar vijf klassen met een gelijk aantal gemeenten. Vervolgens is de positie van de gemeente daarin geplaatst. Aangezien er totaal 390 gemeenten zijn, scoort Oss op dit aspect dus in de range positie 79 tot en met positie 156.
 • Groei banen t/m 2025: prognose voor de procentuele groei van het aantal arbeidsplaatsen in de komende tien jaar aan de hand van het in eigen beheer door Bureau Louter ontwikkelde AREA-model (waarin prognoses van het aantal arbeidsplaatsen per gemeente worden gemaakt).
 • Groei banen bouw t/m 2020: prognose voor de procentuele groei van het aantal arbeidsplaatsen in de bouwnijverheid in de komende vijf jaar.
 • Kansrijkheid bedrijventerreinen. Om prognoses van de vraag naar ruimte op bedrijventerreinen op te stellen is specifiek onderzoek per gemeente noodzakelijk. Dat gebeurt regelmatig door Bureau Louter. Hier is, om tot een landsdekkende vergelijking te komen, uitgegaan van een eenvoudiger benadering, namelijk de uitgifte van bedrijventerreinen in de afgelopen tien jaar, geschaald aan het aantal inwoners in een gemeente.
 • Kansrijkheid kantoren: prognose van de hoeveelheid verhuurde kantoorruimte aan de hand van het AREA-model van Bureau Louter. Evenals bij bedrijventerreinen is de ontwikkeling geschaald aan het aantal inwoners.

_